Privacyvoorwaarden gebruik Google account

Oddessey Solutions B.V., gevestigd aan:

Torenallee 45
5617 BA Eindhoven

Nederland

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verstrekt door Google zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Oddessey Solutions B.V.
privacy@oddesseysolutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plann verwerkt je persoonsgegevens die door de koppeling met je Google account worden verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Google account
  • Resource name (unieke identifier, hiermee kunnen we het account bij Google opvragen)
  • Email value (het eerst bijbehorende e-mail adres)
  • Token (met deze token zorgt de applicatie ervoor dat je ingelogd blijft)
 • Google kalender
  • Google id (unieke identifier, hiermee kunnen we de kalendar bij Google opvragen)
  • Name (de naam van de kalender)
  • Color (de bijbehorende kleur van de kalender)
  • Timezone (de tijdzone van de kalender)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@oddesseysolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Plann verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden je kalenders in te zien
 • Je de mogelijkheid te bieden je kalenders die Plann gebruikt aan te passen
 • Kalender evenementen toe te voegen
 • Kalender evenementen te verwijderen (enkel de evenementen die door Plann zijn toegevoegd)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Plann bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je willen dat Plann je persoonsgegevens verwijderd, dan kan dit door contact op te nemen met privacy@oddesseysolutions.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Plann verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Plann gebruikt enkel cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plann en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@oddesseysolutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Plann wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plann neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@oddesseysolutions.nl.

Overige bepalingen

Plann neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plann) tussen zit.

Arrow-up